گواهینامه های SSL

ارتباطات وب سایت خود را امن کنید و اعتماد مشتریان خود را به دست آورید.

PositiveSSL DV

تقویت شده توسط Comodo

9 هزار تومان/ سال
 • رایگان انتقادات و پیشنهادات
 • 10 میلیون تومان گارانتی
 • دامنه یکتا اعتبار سنجی
 • پشتیبانی 99.9% browser
 • 256-bit Encryption
 • دامنه یکتا
همین جالا سفارش دهید!

QuickSSL Premium SAN

تقویت شده توسط GeoTrust

99 هزار تومان/ سال
 • رایگان انتقادات و پیشنهادات
 • $500,000 گارانتی
 • چند دامنهاعتبار سنجی
 • پشتیبانی 99.9% browser
 • 256-bit Encryption
 • چند دامنه
همین حالا سفارش دهید!

PositiveSSL EV

تقویت شده توسط Comodo

69 هزار تومان/ سال
 • رایگانانتقادات و پیشنهادات
 • $1,000,000 گارانتی
 • سطح اعتبار سنجی گسترش یافته
 • پشتیبانی 99.9% browser
 • 256-bit Encryption
 • دامنه یکتا
همین حالا سفارش دهید

True BusinessID SAN EV

تقویت شده توسط GeoTrust

199 هزار تومان/ سال
 • رایگان انتقادات و پیشنهادات
 • $1,500,000 گارانتی
 • سطح اعتبار سنجی گسترش یافته
 • پشتیبانی 99.9% browser
 • 256-bit Encryption
 • چند دامنه
همین حالا سفارش دهید!

لطفا توجه داشته باشید که زمان اعتبار بسته به نوع طرحی که خریداری می کنید متفاوت است. سازمان و اعتبار سنجی گسترده می تواند تا 7 روز کاری انجام شود.

فرآیند فعال سازی گواهی

هر گواهی باید پس از خرید، تأیید، فعال و نصب شود. مراحل زیر نشان دهنده الزامات اساسی برای موفقیت اداره یک گواهی به وب سایت شما می باشد.

خرید

به سادگی با خرید یکی از گواهینامه های ما که در بالا ارائه شده شروع می شود.

فعال سازی

دستورالعمل اعتبار سنجی داده شده را برای فعال کردن گواهی جدید خود دنبال کنید.

نصب

در صورتیکه گواهی شما صادر شده، دستورالعمل نصب را دریافت خواهید کرد.

مدیریت

شما به راحتی می توانید تمام گواهینامه های خود را در پورتال مشتری خود مدیریت و مجددا وارد کنید.

Enterprise Cloud Platform

Deploy your service infrastructure on our fully redundant, high performance cloud platform and benefit from its high reliability, security and enterprise feature set.

High Performance

We operate one of the most advanced 100 Gbit networks in the world, complete with Anycast support and extensive DDoS protection.

Anycast Network

Fully Redundant

Our cloud platform offers a 99.99% SLA uptime guarantee with full hardware and network redundancy to keep your services online.

Cloud Platform

Secure Infrastructure

All datacenters are Tier 4 certified and provide advanced fire and intrusion protection combined with enterprise networking hardware.

Global Datacenters

Instant Activation

Your ordered product will be automatically and instantly activated as long as you are using a verified PayPal account for your purchase.

Cloud Products

Dedicated Support

Our dedicated in-house support team is available 24/7 to answer all technical difficulties you may encounter with any of our products.

Support Portal

Powerful Automation

Our simple and intuitive developer API allows you to manage and extend existing products, as well as submitting new orders without interaction.

Developer Guide

What Our Customers Say

We've helped hundreds of clients with custom server solutions, enabling them to operate much more efficient and secure than they ever did before.

My customers didn't experience a single minute of downtime since I moved my services over to Cloudhub.

Peter Miller
Chemical Industries

Cloudhub helped me with a professional custom server solution when my business was so rapidly growing my old system couldn't handle the load anymore.

John Smith
HQ Streaming Company

By switching to Cloudhub's Anycast DNS system we were able to decrease the worldwide app latency immensely.

Mary Fonda
SAAS Billing Solutions

نیاز به پشتیبانی دارید ؟

تکنسین های ما می توانند بهترین راه حل های سفارشی خود را در بازار ارائه دهند، مهم نیست که آیا شما یک شرکت کوچک یا بزرگ هستید

درخواست پشتیبانی